Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNE OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE REKLAMY NA INTERNETOVOM PORTÁLI KAMNAMENU.SK

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky")

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Q7 digital media s.r.o. (ďalej len "Dodávateľ") prevádzkuje internetový portál KamNaMenu.sk (ďalej len “Portál”). Dodávateľ je oprávnený na portáli predávať reklamný priestor.
 2. Objednávateľ reklamy (ďalej len "Objednávateľ") je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá objednáva reklamu na portáli.

II. Objednávanie reklamy

 1. Objednávanie
  1. Reklama na portáli sa objednáva výlučne online formou, prostredníctvom objednávky balíka v "Zákazníckej Zóne" (ďalej len "Objednávka").
  2. Objednávka o realizácii reklamy je uzatvorená, ak Objednávateľ odošle online formulár "Objednávka s povinnosťou platby" s požadovaným výberom balíka a Dodávateľ objednávku potvrdí (ďalej len "Zmluva"). Za prejav vôle sa považuje aj právny úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom Zmluvy je realizácia z reklamy na Portáli v presne špecifikovanom rozsahu v Zmluve v spojení s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Dodávateľa, pričom cena reklamy je stanovená na základe platného cenníka Dodávateľa (ďalej len "Cenník"), ktorý má zobrazený pred vyplnením Objednávky, ak sa zmluvné strany výslovne v Objednávke nedohodli inak.
  3. Dodávateľ je povinný zobrazovať realizáciu reklamy v požadovanej kvalite, a termíne presne podľa podmienok stanovených v Zmluve.
  4. Po potvrdení Objednávky má Objednávateľ povinnosť prelinkovať svoju web stránku so stránkou Dodávateľa, t.j. na svojej web stránke uvedie odkaz na Portál www.kamnamenu.sk v prípade, ak sa tak Objednávateľ s Dodávateľom v Zmluve dohodol.
 2. Zodpovednosť a povinnosti Objednávateľa
  1. Objednávateľ uzavretím Zmluvy vyhlasuje, že ním Dodávateľovi doručené podklady a informácie, použité pri šírení reklamy Dodávateľom, Objednávateľom objednanej, v celom rozsahu zodpovedajú požiadavkám príslušných právnych predpisov, najmä z. č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Objednávateľ sa zaväzuje, že Dodávateľovi nahradí škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku šírenia reklamy podľa vyššie uvedeného, t.j. ak podľa príslušných právnych predpisov bude Dodávateľovi, ako šíriteľovi reklamy, príslušným orgánom uložená pokuta za porušenie právneho predpisu. Škodu nahradí do 10 kalendárnych dní od doručenia výzvy Dodávateľa na jej nahradenie.
  3. Objednávateľ zodpovedá za vyhotovenie reklamy i v prípade, ak Dodávateľ sám pripraví reklamu podľa podkladov a požiadaviek Objednávateľa.
  4. Objednávateľ je uzavretím Zmluvy povinný na vstupe do ním prevádzkovanej reštaurácie buť nalepiť propagačnú nálepku Dodávateľa, ktorú mu Dodávateľ doručí (napr. s logom Portálu, respektíve nálepku s textom: Naše obedové menu nájdete na www.kamnamenu.sk ), alebo mať na každom stole položenú reklamu dodávateľa typu - Naše obedové menu nájdete na portáli KamNaMenu.sk.
  5. V prípade, že Dodávateľ Objednávateľovi dá zľavu z ceny reklamy na základe splnenia stanovených podmienok Objednávateľom (napr. podmienka vyplniť menu na Portáli, prelinkovanie, nálepku na dverách a pod.) a Objednávateľ tieto podmienky nesplní, rozsah zverejnenia reklamy Objednávateľa na Portáli Dodávateľ primerane zníži.
 3. Súhlas so šírením reklamy
  1. Uzatvorením Zmluvy súhlasí Objednávateľ so šírením reklamy Dodávateľom prostredníctvom internetu na Portáli a potvrdzuje, že je nositeľom a oprávneným užívateľom všetkých práv výrobcu, autora či ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a zároveň vyhlasuje, že neporušuje žiadne práva iných právnych subjektov.
  2. Objednávateľ potvrdzuje, že disponuje všetkými prípadnými potrebnými súhlasmi tretích osôb (autorov) so zverejnením, rozširovaním, zmenou a zásahom do reklamy a ostatnými súhlasmi potrebnými podľa príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky na prezentáciu podkladov v rámci realizácie reklamy na Portáli podľa Zmluvy.
  3. V prípade nepravdivosti vyhlásení, či potvrdení Objednávateľa podľa tohto bodu 3 písm. a. a b. je Objednávateľ zodpovedný za všetky následky z toho vyplývajúce a povinný vysporiadať všetky príslušné nároky tretích osôb.
 4. Práva Dodávateľa
  1. Dodávateľ si vyhradzuje právo aj po uzavretí Zmluvy odmietnuť zaradenie reklamy na Portál v prípade, ak:
   • objednávateľ neuhradil dohodnutú cenu za reklamu v termíne jej splatnosti,
   • reklama je v rozpore s platnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky,
   • reklama nie je v súlade s dobrými mravmi, prípadne ohrozuje verejný poriadok.
  2. Dodávateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi odmietnutie zaradenia reklamy na Portál písomnou formou v lehote do 3 dní od prijatia rozhodnutia o nezaradení reklamy na Portál. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán vykonaný elektronickými prostriedkami v zmysle ust. § 40 ods. 4 Občianskeho zákonníka. Objednávateľ je povinný písomnou formou potvrdiť prijatie oznámenia.
  3. Dodávateľ si vyhradzuje právo zverejniť na Portáli hodnotenie Objednávateľa a služieb ním poskytovaných užívateľmi Portálu za účelom kontroly služieb nimi poskytovaných alebo rezervovaných užívateľmi.
 5. Doba trvania Zmluvy
  • Dodávateľ je oprávnený Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať s výpovednou dobou v trvaní 30 dní odo dňa doručenia výpovede Objednávateľovi.

III. Náležitosti objednávky

Objednávka reklamy musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. Fakturačné údaje: obchodné meno a sídlo/miesto podnikania Objednávateľa (príp. fakturačná adresa, ak je iná ako sídlo/miesto podnikania Objednávateľa), IČO, IČ DPH, DIČ, kontaktná osoba - poverená alebo oprávnená konať za Objednávateľa.
 2. Konkrétne podklady k reklamnej kampani: objednané produkty a ich presná špecifikácia (viď cenové balíky M, L a XL), termín predpokladaného štartu a trvanie kampane, cena podľa dohodnutých podmienok vrátane DPH podľa cenníka. Podklady je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi pre realizáciu reklamy v termíne najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom realizácie reklamy. Dodávateľ a Objednávateľ si ako termín začiatku realizácie reklamy určili termín uvedený v Dodávateľom potvrdenej Objednávke. Podklady je Objednávateľ povinný dodať Dodávateľovi dohodnutým spôsobom a v súlade s technickými podmienkami uvedenými v čl. VI. týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak Objednávateľ uhradí cenu za reklamu a podklady nedodá, Dodávateľ má právo realizovať reklamu aj v obmedzenej verzii, t.j. začne plynúť doba reklamy uvedená v Zmluve. Objednávateľ má možnosť kedykoľvek počas trvania realizácie reklamy podklady doplniť. Dodávateľ má právo podklady potrebné pre spracovanie reklamy čerpať z webovej stránky Objednávateľa, alebo iných oficiálnych materiálov Objednávateľa. Dodávateľ môže rovnako čerpať potrebné podklady z iných webových stránok, ktorým Objednávateľ poskytol údaje o predmete Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ neuhradí cenu za reklamu v termíne splatnosti, alebo vôbec Dodávateľovi nedodá podklady, Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy.
 3. Zmeny a úpravy Objednávky: Akékoľvek zmeny alebo úpravy zo strany Objednávateľa je možné vykonať výhradne na základe písomnej dohody s Dodávateľom v lehote 3 pracovných dní pre začiatkom kampane. V prípade oneskoreného dodania, prípadne dodania nekvalitných, či žiadnych podkladov má Dodávateľ právo na posun termínu začiatku kampane a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie žiadnej časti ceny reklamy.

VI. Parametre produktov

 1. Banner:
  Parametre grafických reklamných formátov:
  • Veľkosť bannera môže byť maximálne 80 kb.
  • Dostupné formáty bannera sú uvedené v cenníku.
  Zo strany Objednávateľa je potrebné v Objednávke zadefinovať rozsah dátumov, kedy je povinný Dodávateľ začať zobrazovať reklamný banner na portáli kamnamenu.sk. V prípade, že banner má podľa Zmluvy dodať Dodávateľ, je povinný ho uverejniť kedykoľvek počas doby trvania spolupráce uvedenej v Zmluve.
 2. Ostatné špecifikácie produktov sú uvedené v platnom Cenníku balíkov, ktorý Dodávateľ zobrazil Objednávateľovi pred odoslaním online Objednávky.

V. Finančné podmienky

 1. Cena
  Cena za zaradenie reklamy na Portál je kalkulovaná podľa platného Cenníka. Ceny v Cenníku sú uvedené s DPH, ktorá je účtovaná podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Fakturácia a platobné podmienky
  1. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za celú realizáciu reklamy vrátane DPH do 10 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy, t.j. potvrdenia Objednávky Dodávateľom. Dátum dodania (deň zdaniteľného plnenia) je deň prijatia finančných prostriedkov Dodávateľom.
  2. Uhradením ceny sa rozumie pripísanie uvedenej čiastky na účet Dodávateľa.
  3. Dodávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a nezačať alebo prerušiť začatú realizáciu reklamy v prípade, ak Objednávateľ nesplní svoje finančné záväzky podľa Zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok.
  4. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Objednávateľ na základe dohody o úhrade ceny za reklamu vo forme splátkového kalendára neuhradí ktorúkoľvek časť ceny za reklamu v riadnom termíne alebo nedodrží podmienky platby.
 3. Storno podmienky
  Objednávateľ je oprávnený jednostranne zrušiť Zmluvu písomným oznámením Dodávateľovi a súčasným zaplatením storno poplatku nasledovne: za zrušenie realizácie reklamy v lehote 3 - 1 pracovných dní pred začiatkom kampane sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť 40% z dohodnutej ceny reklamy. Po termíne začatia kampane sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť 100% z dohodnutej ceny reklamy.

IV. Reklamácie

 • V prípade porušenia povinností zo strany Dodávateľa má Objednávateľ oprávnenie požadovať od Dodávateľa poskytnutie náhradnej reklamy v lehote 14 dní odo dňa, kedy chyba alebo nedostatok vznikol. V opačnom prípade toto právo Objednávateľovi zaniká. Pochybením na strane Dodávateľa sa rozumie vykonanie reklamy v rozpore s Objednávkou a Objednávateľ má nárok na poskytnutie reklamy v rovnakom rozsahu, v akom v dôsledku pochybenia Dodávateľa nebola vykonaná pôvodná reklama, resp. bola zrealizovaná nesprávne.

IIV. Záverečné ustanovenia

 • Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú poskytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce na základe Zmluvy tretím osobám. Objednávateľ udeľuje Dodávateľovi súhlas na zaradenie jeho kontaktnej e-mailovej adresy do internej databázy Dodávateľa. Všetky vzťahy neupravené Zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.04.2019 a Dodávateľ je oprávnený ich kedykoľvek jednostranne zmeniť, pričom zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.