Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE A PRAVIDLÁ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je Q7 digital media s.r.o., so sídlom Vajanského 58, 921 01 Piešťany, IČO: 36237141 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

V zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej " ZnOOÚ") osobné údaje objednávateľa budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky služieb, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo dovolené vzhľadom na účel (účely), na ktorý (ktoré) boli získané, v súlade s vyššie uvedenými informáciami.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie - cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neplánuje uskutočniť.

Existencia automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania - k profilovaniu nedochádza.

Dotknutá osoba môže uplatňovať tieto práva:

 1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom a získať informácie o spracúvaní, pričom ak sú údaje nesprávne, máte právo požadovať opravu (v súlade s článkami 15 a 16 GDPR),
 2. právo na obmedzenie spracúvania údajov v situáciách a za podmienok stanovených v článku 18 GDPR (môžete požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov na obdobie overovania ich správnosti alebo až do overenia vašej námietky proti spracúvaniu údajov. Toto právo platí aj v prípade, že spracúvanie údajov je podľa vás nezákonné, ale nechcete, aby boli údaje vymazané okamžite, alebo v prípade, že na účely uplatnenia alebo obrany právnych nárokov je potrebné uchovávať údaje dlhšie, než je predpokladané obdobie uchovávania),
 3. právo odvolať predchádzajúci súhlas so spracúvaním (zverejňovaním) osobných údajov.
  Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj udelený súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. emailovou správou zaslanou na adresu: kamnamenu@kamnamenu.sk,
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
 4. právo požadovať vymazanie osobných údajov v súlade s článkom 17 GDPR (právo „na zabudnutie“),
 5. právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 GDPR, t. j. právo získať svoje osobné údaje od prevádzkovateľa v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi. Tento zákon sa vzťahuje len na údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a sú spracúvané v súvislosti s vykonávaním zmluvy uzatvorenej s vami alebo na základe vášho súhlasu, pričom spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
 6. právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak prevádzkovateľ spracúva tieto údaje na základe svojich oprávnených záujmov (v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR).
 7. právo podať sťažnosť dozornému orgánu v odôvodnenom prípade, pričom dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov vrátane vykonávania práv dotknutej osoby kontaktujte, prosím, prevádzkovateľa na tejto e-mailovej adrese: kamnamenu@kamnamenu.sk. Dotknutá osoba, ktorá predložila žiadosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov, môže byť požiadaná, aby odpovedala na niekoľko otázok, aby prevádzkovateľ mohol overiť jej totožnosť.

Návštevník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.